Workshoppar

Kohderyhmät / Målgrupper

VKvarhaiskasvatus / småbarnsfostran
EOesi-ja alkuopettajat / förskolläraren
LOluokanopettajat / klassläraren
AOaineenopettajat / ämnesläraren
AMOammatilliset opettajat / yrkeslärar
NTnuorisotyö / ungdomsledare
STsosiaali- ja terveysala / social- och hälsosektorn
AIKaikuiskasvatus / vuxenpedagogik

Kieli / Språk / Language:

FI=suomi / finska / Finnish
SV=ruotsi / svenska / Swedish
EN=englanti / engelska /English

Huom! Kuvauksiin on määritelty kohderyhmät, joille työpajassa käsiteltävät teemat ja harjoitukset ensisijaisesti soveltuvat. Myös muut ovat tervetulleita hakemaan ideoita. Työpajan kuvaus on pajan ensisijaisella kielellä. Sen lisäksi lyhenteet (SV) (EN) kertovat millä muilla kielillä työpajassa on mahdollista kommunikoida.

OBS! Programmet är långt planerat att passa dessa målgrupper. Du är varmt välkommen av eget intresse och delta för att få nya idéer till ditt arbete. Beskrivningen av workshopen är i första hand gjort på det språk workshopen arrangeras på. Förkortningarna (FI) =finska (SV) =svenska (EN) = engelska berättar på vilka andra språk det går att få
information.

NOTE! The organizers of the following workshops inform, that their workshops can be either totally or partly arranged in English, marked as EN, (EN). The description of the workshop is mentioned below in English, if the main language of the workshop is English.

A TI / TIS / TUE 17:00-18:30 (1,5h)


175. Let’s talk care of our land – Erasmus project

Eyglo Fridriksdottir, Matthildur Hannesdottir &Gudrun Anna Gunnarsdottir, Sæmundarskoli

Talk about Erasmus project “Lets take care of our land”. The project is about different challenges and landcare with emphasis on empowering students in the believe that they can actually take care of their land. The following countries were taking part of the project: Iceland, Finland, Portugal, Spain, Lithuania and France. In the workshop we ask for canversation between participants.
EOLOAOEN

172. Mobile learning in the kingdom of water

Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi &Freshabit LIFE IP

WWF offers two mobile learning materials for aquatic outdoor education: Great Onshore Adventure for primary schools and Mystery of the Waters for lower secondary schools. In this workshop, you get to try these materials in practice and tips for interdisciplinary teaching on the topic of water.
LOAOEN

178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.
VKEOLOAOSV

181. Learning language in the outdoor classroom

Lotta Carlegård, Klassrum utan väggar

En praktisk workshop där vi fokuserar på att använda platsen i språkinlärningen och med muntlig kommunikation i fokus.
LOAOAIKSV (EN)

107. Entäs jos? Eller om?

Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia

Työpajassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen tarkastelemalla eläinten ja kasvien elinehtoja ja kykyä sopeutua muutokseen. Opetusmateriaalina on suunniteltu taulu luonnonympäristöstä. Pohjaekosysteemiin lisätään tarra-/magneettikiinnitteisiä tekijöitä ja luodaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen.
EOLOAOFI&SV

110. Jääkauden jäljillä

Lotta Palomäki, Lahden kaupunki

Jääkauden jäljillä -työpajassa esitellään lyhyesti Salpausselkä Geopark sekä tehdään toiminnallisia tutkimuksia ja leikkejä, joiden avulla lapsille voi havainnollistaa jääkauden jälkiä sekä vaikutuksia nykypäivään, sekä tutustutaan toiminnallisesti leikkien pohjaveteen sekä suppien ja siirtolohkareiden syntyyn.
VKEOFI

111. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa

Malva Green, Luonto-Liitto

Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?
AOAMOAIKFI

118. Kiertotaloutta koulun pihalla

Marjo Myllyniemi, HSY

Tule kokeilemaan, miten kiertotaloutta voi opettaa hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Kestävässä tulevaisuudessa kierrätys, lajittelu, lainaaminen ja korjaaminen ovat perustaitoja. Työpajassa käydään läpi erilaisia tehtäviä ja leikkejä, joiden avulla tutustutaan siihen miten kiertotalous näkyy koululaisten omassa arjessa. Sisältö on koostettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen uusista oppimateriaaleista
LOFI

127. Metsämörri esiopetuksessa

Anna Anttonen, Suomen Latu Ry

Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!
EOFI

128. Metsäsuhteen vahvistaminen ja nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen

Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus

Työpajassa osallistujat keskustelevat teemasta ja sen pohjalta yhdessä määrittelevät käytänteitä sekä tuottavat työkaluja tukea nuoria yhteiskunnallisessa muutoksessa kohti kestävää elämäntapaa. Miten yleiseen kestävään kehitykseen käytävä keskustelu näkyy nuorten arjessa, mistä asioista nuoret ovat erityisen kiinnostuneita ja mistä eivät? Kuinka nuorten vastuullista kuluttajuutta ja yhteiskunnallista osallistumista voidaan tukea?
Työpaja kuuluu laajempaan fokustyöpajojen kokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa laaja-alaisella, kyselyillä tehtävän kansalaistiedon keruun kanssa. Työpajoissa kerättyä aineistoa hyödynnetään anonymisoituna tutkimushankkeen tiedontuottamisessa.
AOAMOFI

131. My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta

Elina Harju,Visia GameFactory

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia.
AOAMONTAIKFI

136. Palloässät – päiväkotien sankarit

Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy


Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat
VKFI

138. Koulupuutarhaklinikka

Pinja Sipari, puutarhakasvattaja

Kiinnostaako puutarhatoiminta koulussa, päiväkodissa tai nuorisotalolla? Tule kuulemaan vinkit toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen ja aloittamaan oman toiminnan suunnittelu ammattilaisen ohjauksessa! Työpajassa teet ammattilaisen ohjauksessa alustavan suunnitelman toiminnan aloittamisesta tai kehittämisestä ja saat vastaukset kimurantteihinkin aiheeseen liittyviin kysymyksiisi! Taustamateriaalina työpajassa käytetään puutarhakasvatus.fi-sivustoa.
VKEOLOAOFI

140. Villi luonto lautasella

Sanna Koskinen, WWF Finland

Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa.
LOAOAMOFI

146. Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa

Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus

Tutustumme SYKEn kehittämiin malleihin, oppimiskokonaisuuksiin ja apuvälineisiin, joita voi hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja tutkivassa oppimisessa. Työpajan vinkkien avulla oppilaat voivat tutkia lähivesiä, energiaa ja kiertotaloutta. Työpajassa tutustutaan Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolkuun, Ihan pihalla –hankkeen oppimisaktiviteetteihin, energialaukkuun sekä kiertotalouden ymmärtämistä edistäviin materiaaleihin.
VKEOLOAOAMONTSTFI (SV) (EN)

148. Ulkona oppiminen taidekasvatuksen keinoin

Jenni Perttu, Luontopainotteinen taidekasvattaja

Tule kokemaan moniaistillinen työpaja, jossa tutkitaan luontoa taidekasvatuksellisin menetelmin! Tarjolla käytännön esimerkkejä ja pohdintaa miten soveltaa niitä omaan työhön.
VKEOLOFI

150. Ulko-opetusvinkkejä 5-6-luokille

Laura Palander, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi.
LOFI

162. Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa

Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa kerrotaan pilottikoulujen kokemuksista havainnollisesti ja toiminnallisesti. Mukana on pilottikoulujen opettajia. Lisätietoja hankkeesta: www.biotalousopit.fi
AOFI

108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!
LOAONTFI (SV) (EN)

210. Kutsien kansa ja ajanuhraamisen perinne


POIKKEAVA AIKATAULU: Työpaja alkaa tiistaina jo klo 13-15 sekä jatkuu avajaisten ja pääluennon jälkeen klo 17-18:30!

Elsa Hulkkonen, keraamikko, opettaja

Rakennetaan savimaja pajusta, kuivasta heinästä ja savesta ja nautitaan siitä yhdessä. Pohditaan draamakasvatuksen menetelmin ajanuhraamisen käsitettä alkaen kuvitteellisesta Kutsien kansasta päätyen omien elämän arvojen pohdintaan.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30 (1,5h)


174. Community, Culture, and Colonization

Sean Blenkinsop, Simon Fraser University (CA)

Workshop will focus on the implications for educators of three different metaphors related to the natural world. If time permits we will do the same with three metaphors for knowledge. The hope is that participants will come away with some different ideas for their practices as educators and in relation to their own theories of education.
VKEOLOAOAMONTSTAIKEN

102. Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

Pia Bäckman, Natur och Miljö

Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.
LOSV (FI)

178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.
VKEOLOAOSV

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Suomen Metsäyhdistys, vetäjä ilmoitetaan myöhemmin

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VKEOLOAOFI

125. Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman

Metsähallitus

Työpajassa esittelemme metsäisiä pelejä ja tehtäviä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Metsä Makanatsu-pelin avulla innovoimme yhdessä uusia metsään liittyviä ilmastoviisaita keksintöjä tämän päivän ja tulevaisuuden varalle. Pelit ja tehtävät ovat saatavilla myös työpajamme jälkeen käyttöönne. Tehtävät soveltuvat kaikenikäisille oppijoille.
LOAOAMONTAIKFI

159. Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

Leena Rinta-Runsala, Kuopion luonnontieteellinen museo

Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.
LOAOFI

134. Oppimisen polku ulkoluokassa

Mari Parikka-Nihti & Kai Nihti, Kelo-concept tmi


Työpajassa tuodaan esille, miten ulkona toteutuu kasvatuksen ja opetuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen eri oppiaineissa ja oppimisen alueilla. Opetusmateriaalina toimivat luonnonmateriaalit ja ne sopivat 3-vuotiaista 13-vuotiaisiin. Työpajassa on myös QR-koodirata ja ohje kynäkamerapedagogiikkaan.
VKEOLOFI

144. Turvallisuuden parantaminen tarkistuslistan avulla retkeilyssä

Jussi Muittari, Humak

Työpajassa opitaan käyttämään retkeilyyn suunniteltua tarkistuslistaa, suunnittelemaan retki, ottamaan huomioon muuttuja retken aikana ja tekemään perusteltu päätös toiminnan jatkamisesta tai muuttamisesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

B2 KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)


202. Me metsässä – seikkailukasvatuksellista ryhmän hallintaa ja työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Taru Lindgren, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

Toiminnallinen työpaja, joka antaa vinkkejä metsäryhmätoimintaan ja ryhmän rakentamiseen unohtamatta työpajaan osallistuvan henkilökohtaista kokemusta. Kuinka luoda hyvä ryhmä, ja miksi. Keskiössä on lapsi, jolla on oikeus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lapsi kuuluu yhteisöön (ryhmä), jonka toimivuudesta vastaa työntekijä. Työntekijän taito hallita ryhmää, olla sensitiivinen yksilölle ja ryhmälle luo pohjan kasvatustyölle, jossa näinollen korostuvat vuorovaikutus ja tunnetaidot. Työpajassa pureudutaan ryhmän hallintaan metsäryhmässä sekä työhyvinvointiin. Tavoitteena on kokea ja ymmärtää ryhmän merkitys, jonka saavuttamiseen seikkailukasvatus menetelmänä tarjoaa keinoja.
VKEOLOFI

203. Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops

Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela, Evoluutiopajat / Evolution in Action

Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttavat yhden ilmiöoppimiseen sopivan,evoluutiota ja luonnonvuorovaikutussuhteita luonnon monimuotoisuudentaustalla havainnollistavan työpajan, jossa yhdistyvät tieteellinen tieto ja taiteellinen ilmiöiden tutkiminen. Työpaja ja sen materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi
VKEOLOAOFI (EN)

204. Free Adventure playground -toiminta

Heikki Ojala, Suomen Setlementtiliitto ry.


Free Adventure Playground tarjoaa lapsille ja nuorille motorisesti kehittävää, sekä yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka vahvistaa yksilöiden luovuutta, sisäistä yrittäjyyttä ja yhteisöllisiä taitoja. Se mikä meistä aikuisista on kaunista ei ole sitä aina lapsista.
VKEOLOAONTFI (SV) (EN)

205. Kestävää draamaa

Niina Heikkilä, draamakasvattaja

Niina Heikkilä on koonnut täyden rinkan erilaisia draamaharjoituksia Kestävää draamaa – työpajassa. Kolmen tunnin aikana opit, miten eri draaman työtapoja käytetään luovasti kestävän kehityksen opetuksessa.
VKEOLOAONTSTFI (EN)

206. Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja

Henna Laininen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.

AOAMONTAIKFI (EN)

207. Toiminnallista ilmastokasvatusta

Virpi Jussila, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

Vaikeastikin hahmottuvia ympäristöasioita, kuten ilmastonmuutos ja yksi sen ratkaisun avaimista eli kiertotalous, voidaan avata oppilaille innostavalla tavalla. Ulkona oppiminen osallistaa oppilaita näiden abstraktien aiheiden äärelle vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja – leikkien, draaman ja musiikin kautta. Luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta ja perehdytään ilmastonmuutoksen taustoihin, omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja innostaviin menetelmiin.
LOAOFI (EN)

211. Leväperäistä kemiaa

Marianne Saviaho, Harakan luontokeskus/Helsingin kaupunki

Tutkitaan ja ihmetellään vesiekosysteemien muutoksia. Tehdään kemiallisia vedenlaatututkimuksia, otetaan näytteitä, tutkitaan lajeja, pohditaan vedenlaadun aiheuttamia muutoksia eliöyhteisöissä ja keskustellaan vaikuttamismahdollisuuksista.
LOAOFI

212. Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Sinikka Kunttu, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Yhteistyössä: WWF Suomi

HUOM! Tämä työpaja järjestetään Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella, luonnontilaisessa metsässä. Bussikuljetus lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sillä menee? Työpajaan osallistuva saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen. Metsäympäristössä harjoitellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia.
EOLOFI

213. Luonnonyrttien monipuolinen käyttö

Anni Inkeri Korhonen, Majatalo Puukarin Pysäkki

Opetellaan muutama perus luonnonyrtti, jolla pystyy tekemään itsehoitoa ja ruokaa.
AMOSTFI (EN)

215. Majaa rakentamaan

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

216. Metsäkylpy

Saija Taivalmäki, JoogaTaival

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

HUOM! Työpaja järjestetään Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella, luonnontilaisessa metsässä. Bussikuljetus lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Metsäkylpy eli shinrin yoku on hidastamaan kutsuva kävely luonnon rauhaan. Metsäkylpy avaa aistit kokemaan luontoa ja olemaan osa sitä uudella ja virkistävällä tavalla. Shinrin yoku eli metsäkylpy johdattaa pysähtymään, katselemaan ja kuuntelemaan luontoa ympärillämme. 3 tunnin mittaisen rauhallisen kävelyn aikana opas esittää erilaisia lempeitä vapaaehtoisuuteen perustuvia ´harjoituksia´, jotka ovat kutsuja avaamaan aisteja – kuulemaan, näkemään, haistamaan ja tuntemaan luontoa. Metsäkylvyn aikana on lupa olla rennosti ja kokea luonto ja itsensä juuri sellaisena kuin ne ovat. Usein kävelylle osallistujat kokevat rentoutuvansa ja kokevat luonnon uudella luontoyhteyttä syventävällä tavalla. Leikkimielisyys ja luovuuskin saattavat herätä kävelyn aikana. Menetelmä on Kalifornialaisen Associasion of Nature and Therapy Guides -järjestön kehittämä, ja kävelyn kulkujärjestys ja sen aikana toteutettavat harjoitukset ovat tarkoin valittuja. Metsäkylpy ei ole terapiaa, vaan siinä opas ”avaa ovia” luonnon ja metsän terapeuttisten vaikutusten äärelle. Metsäkylvyn juuret ovat Japanissa 1980-luvulla kehitetyssä Shinrin Yokussa eli metsäkylvyssä, jolla on todettu olevan monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia tutkitaan jatkuvasti niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, ja paljon positiivista näyttöä on saatu.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

217. Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

HUOM! Työpajassa kuljetaan bussilla, joka lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu? Kiinnostaako sinua, mitä muut, jotka ovat kanssasi eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniissa, rumissa, yksitoikkoisissa, moninaisissa metsissä.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

222. Toivoa ja toimintaa -työpajamalliin tutustuminen

Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

Työpajassa pääset tutustumaan Toivoa ja toimintaa -työpajamalliin ja sen harjoituksiin, sekä kommentoimaan mallia vielä ennen sen varsinaista julkaisua. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa nuorten kanssa käsitellään ensin kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä tunteita. Tunnetyöskentelyn kautta motivoidutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, johon mallin kautta tutustutaan. Lopuksi päästään suunnittelemaan käytännön vaikuttamisprojekti nuorten valitseman aihepiirin ympärille. Malli julkaistaan syksyllä 2020.
AOFI

228. Toivon retkikunta

Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Kolmituntisen draamatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitella aktiivisen toivon tilaa. Samalla saadaan myös makupala draamatyöskentelystä. Lähtökohtana prosessidraamassa on tarina Toivosta, joka on väsynyt taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Häntä kuitenkin tarvitaan, joten vanha ystävä kokoaa Toivon retkikunnan noutamaan Toivon / toivon takaisin.
LOAONTFI

230. Metsä Escape

Jussi Tomberg & Arto Niva, Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelut

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Pakohuoneet ovat suosittuja pelimuotoja. Ongelmanratkaisu ryhmässä on mukavaa ja kaikenlainen kryptisyys tuo kivasti lisää mielenkiintoa. Luomupakohuoneessa pyritään sisällyttämään pakohuonepeli-elementtejä, mutta vahvasti tiedostaen missä toimimme. Voisiko metsäluonto avautua uudella tavalla. Voisiko lajintuntemusta tai historiaa opiskella pakopelin avulla?
LOAOAMONTFI

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)


130. Mindscape + Landscape = Learnscape

Anders Szczepanski, Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning.
VKEOLOAOEN

173. Naturparkour

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

I denna workshop får deltagarna prova på och genomföra olika parkourbanor.
VKEOLOAOAMONTSTAIKSV (FI)

126. Metsämatematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä alakoulussa

Anniina Hakkarainen, Varga-Neményi ry

Innostu matematiikan opettamisesta!
Varga-Neményi-menetelmä on kokemuksellinen matematiikan opetusmenetelmä, joka soveltuu hyvin ulkona pidettäville oppitunneille.
Työpajasta saat konkreettisia toimintaideoita kokemuksellisten matematiikan tuntien suunnitteluun!
EOLOFI (SV) (EN)

177. Taistelu, pako vai turva?- Onnistuneen elämyksen aineksia neurofysiologian näkökulmasta

Jonna Södervall, Mindventure Oy

NTST

168. Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa

Anna Lehtonen (tutkija) & Tanja Parantainen (tarinateatteriohjaaja), Tarinateatteri Heräämö(Hki) & Tarinateatteri Raakku (Tre)
HUOM! Suosittelemme myös pajaa 169 (E)

Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta. Työpaja pohjustaa Ilmastojamit tarinateatteria (nro 169). Voit osallistua halutessasi molempiin!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

171. Metsäreppu käytössäsi

Meri Elonheimo, ympäristökasvattaja ja -kouluttaja

Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.

Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.
EOLOFI

108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!
LOAONTFI (SV) (EN)

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)


141. Seikkailukasvatuksen perusteet

Kai Lehtonen, seikkailukasvatuksen lehtori, Humak

Tuhti peruspaketti seikkailukasvatuksen käytäntöjä ja teoriaa. “Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tuottaa positiivinen muutos, joka hyödyttää yksilön tai ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.”

D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)


165. En djupdykning i sötvatten 1 – fältundersökningar och artmångfald

Cathrine Munsterhjelm, Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.
LOAOSV (FI)

167. Ympäristökasvatus ryhmäyttävissä, seikkailupedagogisissa harjoitteissa

Jenni Jelkänen, Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.
LOAOAMONT

137. Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa

Ulla Myllyniemi & Virpi Jussila, Ulko-opet ry

Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin!
EOLOAOFI (EN)

151. Pilke Pöllön Pieni Pelasta Planeettamme Paja=PPPPPP

Hannu Helander, Pilke Päiväkodit, Tiedepäiväkoti Loiste

Pajassa tutkitaan mitä öljy on, miten sitä kuljetetaan ja mitkä sen riskit ovat ympäristölle, esimerkiksi linnuille. Pajassa pääsee itse kokeilemaan, miten oljyä voi kerätä vedestä pois. Tavoitteena on pohtia ihmisten toiminnan vaikutuksia ympäristölle. Tutkimme pajassamme lisäksi mm veden pintajännitettä, tulvien muodostumista, tuulta ja meren kerrosten elämää.
VKEOLOFI (EN), viittomakieli

160. Ilmastoahdistusta pakoon mahdollisuuksien metsään

Reetta Pilhjerta ja Ansa Jokiranta, Metsäteollisuus ry

Leikkimielisessä pakohuonepelissä tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen, opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä metsän mittaamiseen. “Pakohuoneista” pyritään ulos joukkueittain selvittäen arkipäiväisiä ja globaaleja haasteita liittyen metsiin ja metsäteollisuuteen. Pääsettekö ajoissa ilmastoahdistusta pakoon? Riittävätkö ongelmanratkaisutaitonne vai ajautuuko joukkueesi päin puuta?
LOAOAMOAIKFI (SV) (EN)

152. Yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta – tee sitoumus2050

Riitta Pulkkinen, Espoon kaupunki/Ympäristökeskus/Villa Elfvikin luontotalo

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Työpajassa käydään läpi, miksi sitoumuksia tehdään ja miten ne tehdään. Sitoumuksen voi tehdä niin organisaatio kuin yksityinen ihminen. Mikäli aioit tehdä sitoumuksen työpajassa, ota oma läppäri mukaan!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI(SV)(EN)

133. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta

Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti

Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.
NTSTFI (EN)

123. Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

Elina Pilke, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.
LOAOFI

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

D2 KE / ONS / WED 15:45-18:45 (3h)


227. Mediating outdoor experiences

Dag S Roland, Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway

The participants work in groups to create short videos exploring their own relationship to nature. Participants will use available media production tools such as their own smart phones and/or tablets with free software. In the presentation leading into the workshop Roland will look at how the students are introduced to the thematics of the Outdoor Media Production course at Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway. During a three day trip in the mountains, students are challenged both to mediate their experience of being in nature, as well as saying something about their personal relationship to nature. Working in teams of three, each create their own individual expression of the subject matter in a short video. The focus of the course is learning how to document and communicate outdoor life experiences using media production tools. Students participate in hiking and exploring outdoor life, and work in a context strongly influenced by the traditional definition of “outdoor life” (friluftsliv). In this 3 hour workshop the participants are introduced to the exercise and given the tools to use the same approach with their own students (of any age).
AONTSTEN

208. Kirjasto kestävän kehityksen ja tulevaisuuslukutaidon opetuksen tukena

Ulla Pötsönen

Työpajassa tutustutaan kestävään kehitykseen liittyvään kirja- ja muuhun aineistoon, kokeillaan yhdessä esim. kirjamaistiaisia, vihreää tiedonhakua, tulevaisuuspelejä ym. lukemisen, informaatio- ja tulevaisuuslukutaidon edistämisen menetelmiä. Mietitään koulun ja kirjaston yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tutustutaan kriittisen lukutaidon ja informaatio- tai lukutaidon kansainvälisiin materiaaleihin sekä tulevaisuustyökaluihin.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

209. Kompassi-työpaja: Pieni pysähdys polullasi

Anna Heikkinen

Kasvattaja! Sydämellisesti tervetuloa pitämään hyvää huolta Sinusta. Kirjoitetaan kannonnokassa ja viipyillään metsämetaforissa. Hyvinvointia ja elpymistä oman suuntiman tarkistamisesta. Työpaja sopii kaikille, osallistumiseen ei tarvitse olla kirjoittamisen harrastaja.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

214. Maiseman tuntu minussa

Riikka Viinikanoja, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Työpajassa havainnoidaan ympäristöä ja hahmotetaan omaa luontosuhdetta kuva- ja sanataiteen avulla. Hakeudutaan mieleiseen luontokohtaan, jossa kirjoitetaan ja maalataan havaintoja. Teksti ja maalaus yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Työpajan jälkeen voidaan pohtia muutosta näkemisessä. Näemmekö maiseman eri tavalla, kun pysähdymme aistimaan sitä ja muunnamme kokemamme taiteeksi?
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

218. Osallistava teatteri ja draama ympäristökasvatuksessa

Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

Työpajassa tutkitaan taiteen ja draaman keinoja ekologisen kriisin ja luontosuhteen käsittelyssä. Työpajan pohjana toimii Vaara-kollektiivin lapsille ja nuorille Kainuussa toteutetut ekologisia teemoja ja luontoa käsittelevät osallistavan teatterin projektit. Työpajan tavoitteena on saada draamallisia menetelmiä sovellettavaksi osallistujien omaan työhön ympäristökasvatuksen parissa.
LOAOAMOFI

220. Työhyvinvointi ja tunteet

Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland ry & Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry

Tunteet auttavat keskittymään tärkeään, pitämään huolta omista rajoista ja kohtaamaan työkaverit ja asiakkaat aidosti. Samalla tunteet voivat myös viedä sivupoluille, saada meidät tekemään liikaa ja aiheuttavat konflikteja.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

221. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina

Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/
EOLONTSTFI (EN)

224. Kivispiraaleja historiassa

Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.
LOAOFI (EN)

225. Lähiympäristön aarteita

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Lähiympäristön aarteitä työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
LOFI (EN)

226. Ympäröivä luonto OPS:n laaja-alaisiin taitoihin opastamassa. Olipa kerran…

Laila Finska-Linna, Raahen kaupunki, opetustoimi

OPS:n laaja-alaiset taidot käyttöön luonnossa ryhmän yhteistä voimaa hyödyntäen. Mielikuvitus antaa toiminnalle siivet – suunnittele, toteuta ja arvioi.
LOAOFI (EN)

229. Biisipaja metsässä

Tuuli & Meri Wallenius,Taideyliopiston Sibelius-Akatemia (Seinäjoki) & LUODE-hanke

Minkälaista musiikkia metsässä on ja syntyy? Tule tutkimaan musiikin tekemisen luovia mahdollisuuksia metsän sylissä.

Tässä työpajassa inspiroidumme, kuuntelemme, laulamme ja soitamme metsässä ja metsän kanssa. Teemme biisin moniaistillisien harjoitusten, leikin, ja metsäsoittimien parissa. Työpaja soveltuu kaikenikäisille.
VKEOAONTFI(SV)(EN)

407. Hyvinvointia metsästä Kohtavaaran luonto- ja historiapolulla

Kyllikki Tiensuu

Kohtavaaran luonto- ja historiapolun kiertäminen
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI(SV)*FI(EN)

105. Elämyksellinen museokierros Ikolan museoalueella & 114. Kehorummutus ja kansanmusiikkia

Marjaana Antikainen, Ikolan museo & Anni Inkeri Korhonen, Majatalo Puukarin Pysäkki

Piian aamukiireet – Aikamatka 1930- luvun elämään. Ryhmän täytyy selvitä piian aamutoimista ripeään tahtiin saadakseen isäntäväen aamukahvit ajoissa pöytään kukonlaulun siivittäessä askareita. Ryhmän täytyy ratkaista ja suorittaa erilaisia tehtäviä päästäkseen jatkamaan kierrostaan seuraavaan kohteeseen museossa. Henkilökunta on pukeutunut ajalle tyypilliseen vaatetukseen ja on ohjeistamassa ryhmää työtehtäviin.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)


154. Tee itse vesitutkimusvälineet

WWF Suomi & Freshabit LIFE IP

Vesitutkimusvälineet tuovat rantaretkeen sisältöä ja innostusta mutta ne voivat olla kalliita ostaa. Tässä työpajassa pääset tekemään vesitutkimusvälineitä omin käsin. Valkolevy, vesikiikari ja haavi syntyvät helposti edullisista materiaaleista. Tämän jälkeen lähivesistön tutkiminen ei enää ole kustannuskysymys!
EOLOAOFI&SV&EN

129. Mindful or mind full? Närvaroträning med naturen till hjälp

Ulrika Fellman, Villa Elba

Introduktion till mindfulness samt miljöpsykologi. Därefter ett träningspass som stärker våra sinnen och ökar närvaron. Avslutningsvis en hängmatteretreat där vi njuter av den befriande (men utmanande) känslan av att “bara” vara.
VKEOLOAOAMONTSTAIKSV (FI) (EN)

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Suomen Metsäyhdistys, vetäjä ilmoitetaan myöhemmin

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VKEOLOAOFI

155. TietoTaitoToiminta – LuontoSkaba

Katja Vikla, Vanhamäen Hyvinvointikeskus

LuontoSkaba on leikkimielinen, toiminnallinen kisailu, jossa opitaan, puuhataan yhdessä, keksitään ratkaisuja ongelmiin ja liikutaan yhdessä pienen kilpailullisen porkkanan avulla. Kisa nostattaa yhteishenkeä ja opettaa asioita luonnon monimuotoisuudesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

164. Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon!

Elli Keisteri-Sipilä, LUODE-hanke

Suuntamysteeri-työpajassa saat eväitä luoda oman toiminnallisen pelin lähiluontoon! Moneen eri teemaan muokattavaa peliä voit käyttää nuorten kanssa opetustyössä tai vapaa-ajalla.
LOAOAMONTSTAIKFI (EN)

169. Ilmastojamit – tarinateatteria ilmastonmuutoksesta, muutoksen haasteista ja mahdollisuuksista

Tarinateatteri Heräämö(Hki) & Tarinateatteri Raakku (Tre)
Esityksen ohjaavat Anna Lehtonen ja Tanja Parantainen

Tarinateatteriesitys, jossa ympäristökasvatuksen tutkijat ja toimijat kertovat ajatuksiaan, lyhyitä tarinoitaan, joita tarinateatteriryhmän jäsenet tulkitsevat ja esittävät. Muutamia ympäristökasvatuksen tutkijoita pyydetään etukäteen valmistelemaan omia tutkimustensa tuloksia/tarinoita/havaintoja, joita sitten tarinateatteriryhmä sitten tulkitsee improvisoiden näyttämölle. Tutkimustarinoista esille nousevista teemoista pyydetään sitten kentän toimijoita, osallistujia kertomaan omia kokemuksiaan. Kertomista helpotetaan kysymyksin, kertomiseen ei tarvita tarinankertomisen taitoja. Yleisö osallistuu haluamallaan tavalla, vain katsomalla tai jakamalla omia kokemuksiaan. Esitystä pohjustetaan työpajassa nro 168). Voit osallistua halutessasi molempiin!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

139. Siisti rantaretki

Eeva Puustjärvi, SATAKOLKYT-hanke

JJokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä. Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.
LOAONTFI (EN)

166. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana

Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto

Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.
Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva.
EOLOAONTFI

409. Rastipolkujen monet mahdollisuudet

Sanna Keinänen, fysioterapeutti

Rastipolkuideoita eri aiheisiin liittyen. Esimerkiksi matematiikka, ilmaisulliset taidot, luonnontieto, kodinhoito…
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)


176. Outdoor teaching in Iceland

Heida Drofn Bjarnadottir, Halla Karlsdottir & Tinna Astrun Gretarsdottir,
Sæmundarskoli

How to do outdoor teaching for children ages between 6 and 11 in Iceland? In outdoor teaching, we mainly emphasis on Icelandic, math, biology, history and cooperative games. We use diverse teaching methods and our students can move around while learning. We usually divide them into groups so they learn to work together as a team, trust each other and learn leadership.
EOLOAOEN

117. Kieliseikkailu – utefinska för svenskspråkiga elever

Markku Hukari, Ungdomscentra Villa Elba / Karleby naturskola

Finska som främmande språk – utefinska i nybörjarundervisningen. I verkstaden berättar vi om våra erfarenheter av att hålla utefinska för svenskspråkiga elever i Pedersöre kommun inom projektet Kieliseikkailu. Problemet är att eleverna har dålig motivation att lära sig språket. För att påverka elevernas attityder så har vi inom projektet “Kieliseikkailu” i samarbete planerat och dragit flera utedagar under ett år för samtliga femteklassister. I verkstaden prövar vi också på olika aktiviteter som ingått i dagarna och diskuterar.
LOAOSV (FI) (EN)

179. En djupdykning i sötvatten 2 – aktiviteter och lekar på stranden

Maria Svens, Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

Här får du ta del av nya och upcyclade aktiviteter som anknyter till ekologin i sjöar och åar. Vi testar själva aktiviterna samt utvecklar och anpassar dem tillsammans så att du kan använda dem med in egen målgrupp. Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.
LOAOSV (FI)

101. Apuvälineet ihan pihalla!

Päivi Hakkarainen, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
AOAMOFI (EN)

103. Climate Agreement of Schools 2019-2025

Melina Meriläinen, ENO Schoolnet ry

Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

115. Kestävyystieteen projektikurssi

Paula Ratava, Oulun kaupunki & Oulun yliopisto

Miten nuori saadaan kokemaan kestävät elämäntavat, ilmastonmuutos ja Agenda2030-tavoitteet merkityksellisiksi omassa arjessaan? Kuinka sekä opiskelija että opettaja voivat oppia osallistavalla ja vaikuttavalla tavalla sekä eri oppiaineita yhdistäen? Tutustutaan Oulun lukioissa pilotoituun, projektimuotoiseen ja ratkaisukeskeiseen Kestävyystieteen kurssiin sekä Ilmastonmuutos lukioissa -hankkeeseen. Työpajassa kokeillaan tapaamisten aivoriihiharjoituksia sekä mietitään opiskelijavetoisten projektien aloittamista omassa organisaatiossasi. Saat mukaasi linkkejä materiaaleihin. Kurssia voi soveltaa eri-ikäisille.
AOAMONTFI (SV) (EN)

116. Kestävällä ajattelutavalla muutosta

Stella Aaltonen, NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja

Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

119. Kosteikot tutuksi

Heli Suurkuukka, Metsähallitus/ Liminganlahden kosteikkokeskus

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen.
AOFI (EN)

120. Luonnonkosmetiikka-työpaja

Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.
LOAOAMONTSTAIKFI

121. Luonnontuotteita pöytään ja bisnekseen

Jaakko Nippala, Suomen 4H-liitto

Tutustutaan luonnontuotteisiin ja luonnontuotealaan. Etsitään lähiluonnosta hyödynnettäviä raaka-aineita niin ravinnoksi, kuin käsitöihin tai kosmetiikkaan. Työpajassa pohditaan luonnontuotteita niin kuluttajan kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.
AOAMONTFI

122. Luontoa toimintaan – Luontoperustaisista menetelmistä tukea oppimiseen ja jaksamiseen

Mervi Angeria, Lapin AMK

Jumittaako ajatus vai pukkaako palaveria? Haluatko edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä työhyvinvointiasi? Osallistumalla Luontoa toimintaan -työpajaan saat käytännön työkaluja ja ideoita luontoperustaisten menetelmien tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen. Koe ja inspiroidu luonnon vaikutuksista oppimiseen ja jaksamiseen!
AOAMONTAIKFI

124. Mehiläishoito ja pölyttäjät puutarhassa

Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Kuinka paljon pörriäiset vaikuttavat omenapiirakan tai herukkahillopurkin sisältöön? Entä mitä kasveja kannattaa kylvää omalle pihalle, puutarhapalstalle tai vaikkapa parvekelaatikkoon pölyttäjien iloksi? Ja kuinka niitä pölyttäjähotelleja tehdäänkään? Muun muassa näihin kysymyksiin perehdytään mehiläishoito- ja pölytysaiheisessa työpajassa, jossa erityisenä teemana on kotipuutarha.
EOLOAOAMOAIKFI (EN)

132. Näin metsäjooga parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia

Hanna Laukkanen, Jooganohjaaja

Löydä hyvä olo luonnossa! Metsäjooga on Miia Jokinivan kehittämä joogan muoto, jossa hengitysharjoituksia ja jooga-asanoita eli asentoja tehdään metsässä tai puistossa. Tule mukaan metsäjoogaan ja löydä itsellesi ja ryhmällesi työkaluja rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja stressinhallintaan!
AONTSTFI (EN)

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Suomen Metsäyhdistys, vetäjä ilmoitetaan myöhemmin

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VKEOLOAOFI

143. Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja

Reija Koivu, Suomen Latu Ry

Tunteet Hukassa -metsäseikkailumme työpaja opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista leikin ja tarinoiden keinoin ulkona luonnossa. Työpajastamme saa konkreettisia leikkejä, harjoituksia ja työkaluja luonnon hyödyntämiseen tunnetyöskentelyssä ja tunteiden oppimisessa.
VKEOLOSTFI

145. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena

Kai Lehtonen, Humak

Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

147. Ulkoluokka innostaa oppimaan

Aulikki Laine, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä.
EOLOFI (EN)

149. Ulko-opetusta vuosiluokille 1. -3.

Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.
EOLOFI (EN)

153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla

Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen
Itä-Suomen yliopisto

Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.
EOLOAOFI (EN)

158. Minä, sinä, hän – Yhdessä metsässä

Eija Pietilä, Suomen nuorisokeskusyhdistys & Elina Kokko, Suomen leirikouluyhdistys

Työpajassa pääset kokeilemaan mitä yhteistoiminnallisuus tarkoittaa käytännössä monipuolisessa luontokasvatuksessa. Harjoituksissa perehdytään metsän moninaisuuteen ja ihmisen vaikutukseen. Pajassa esitellään myös seikkailukasvatusta menetelmänä.
LOAOFI (SV)

161. Ilmastokasvatus, tunteet ja toivo

FEE Suomi, vetäjä ilmoitetaan myöhemmin


Ilmastonmuutos ja muut ympäristössämme tapahtuvat muutokset herättävät monenlaisia, usein vaikeitakin tunteita. Työpajassa annetaan tunteille tilaa ja suunnataan luonnon helmassa kohti toivoa ja siitä ammentavaa ilmastokasvatusta.
VKEOLOAOAMONTFI (SV)

170. Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset

Satu Jovero, Suomen ympäristöopisto Sykli

Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja?
LOAOAMONTFI

113. Kaupunkiviljelyä päiväkodissa

Elena Lehtimäki, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus


Työpajassa kerrotaan perustietoa kaupunkiviljelystä ja sen toteuttamismahdollisuuksista erilaisissa päiväkodeissa. Työpajassa esitellään tarinoita, toiminnallisia tehtäviä ja leikkejä, jotka tukevat viljelyn toteutusta ja aiheen monipuolista käsittelyä. Kaikki työpajan ideat löytyvät kaupunkiviljelyn valtakunnalliselta verkkokurssilta, joka on Kierrätyskeskuksen ylläpitämä ja maksullinen. Työpajasta saa ideoita aiheen toteutukseen, vaikka ei olisikaan mukana kurssilla.
VKFI

106. Mobiilioppiminen veden valtakunnassa

Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi,
Freshabit LIFE IP

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.
LOAOFI (SV) (EN)

180. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana

Ariela Tuikkanen, Timo Salo & maahanmuuttajataustaiset nuoret Avartti-säätiö

Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana
Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan.
NTFI

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)